Què és INSPIRE i perquè s'ha de complir?

La Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) estableix les regles generals per a l'establiment d'una Infraestructura d'Informació espacial a la Comunitat Europea basada en les Infraestructures dels Estats membres. Aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 14 de març de 2007 (Directiva 2007/2 / CE), entra en vigor als vint dies de la publicació, el 25 d'abril de 2007, en el Diari Oficial de la Unió Europea.

La Directiva 2007/2 / CE ha estat desenvolupada en col·laboració amb els Estats membres i països en procés d'adhesió amb el propòsit de fer disponible informació geogràfica rellevant, concertada i de qualitat de manera que es permeti la formulació, implementació, monitorització i avaluació de les polítiques d'impacte o de dimensió territorial de la Unió Europea.

Per assegurar que les infraestructures de dades espacials dels Estats membres siguin compatibles i interoperables en un context comunitari i transfronterer, la Directiva exigeix que s'adoptin Normes d'Execució comuns (Implementing Rules) específiques per a les següents àrees: metadades, conjunts de dades, serveis de xarxa, serveis de dades espacials, dades i serveis d'ús compartit i seguiment i informes. Aquestes normes es consideren Decisions o Reglaments de la Comissió i per tant són d'obligat compliment en cadascun dels països de la Unió. La implementació tècnica d'aquestes normes es realitza mitjançant les Guies Tècniques o Directrius (Technical Guidelines), documents tècnics basats en estàndards i normes Internacionals.

TIC Mallorca ajuda als ajuntaments consorciats amb el compliment d'aquesta Directiva. IDELMA compleix amb les Normes que estableix INSPIRE, tant als serveis, com a les metadades. A l'apartat de Geoserveis podeu trobar els serveis INSPIRE, igualment, el visor IDE podeu consultar els temes d'INSPIRE de tota Mallorca, i als visors municipals IDE també podeu consultar els temes d'INSPIRE.


Source URL: https://www.idelma.cat/que-es-inspire-i-perque-sha-de-complir